It's Possible
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


It's Possible

Definities
1. It's Possible: It's Possible V.O.F., gevestigdte Nunspeet onder KvK nr. 73044466.
2. Klant: degene met wie It's Possible een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: It's Possible en klant samen.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden dieverband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden zien expliciet op desituatie waarin de Klant een Consument is. In deze bepalingen wordt de Klant indat geval aangeduid met de term Consument.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten ofproducten door of namens It's Possible.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij datuitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkendealgemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van It's Possible zijn vrijblijvend, tenzij daarinuitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 21 dagen geldig, tenzij een andereaanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijnaanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijendit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding 
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt It'sPossible zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen naontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enigerechten kan ontlenen. 
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt It's Possible slechts, nadat deklant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die It's Possible hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btwen exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen enreis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld ofanders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die It's Possible hanteert voor zijn producten of diensten,op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan It's Possible teallen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die It'sPossible niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. hettot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven totprijsverhogingen. 
4. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomstis de Consument bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijkeverklaring te ontbinden. Indien de Consument niet binnen 14 dagen na mededelingvan de prijswijziging aan It’s Possible heeft laten weten gebruik te willenmaken van zijn ontbindingsbevoegdheid, wordt aangenomen dat de Consument met deprijswijziging heeft ingestemd.
5. It's Possible kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. 
6. In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor deklant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.

Betalingen en betalingstermijn
1. It’s Possible is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke)vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Klant teverlangen. 
2. Betaling aan It’s Possible vindt plaats in contanten of door overmaking vanhet verschuldigde bedrag onder vermelding van de factuurnummer(s) op het in defactuur genoemde bankrekeningnummer en binnen de op de factuur gesteldebetaaltermijn.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Datbetekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op delaatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege inverzuim en in gebreke is, zonder dat It's Possible de klant een aanmaning hoeftte sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
4. It's Possible behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk testellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voorhet totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Als de Klant niet binnen de factuurtermijn, dan wel niet binnen eennader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim enheeft It’s Possible, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het rechtvanaf de vervaldag de Klant over het gefactureerde bedrag 1,5% rente per maandin rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en anderonverminderd de verdere rechten van It’s Possible.

2. In afwijking vanhet bepaalde in lid 1 wordt bij de Klant die een Consument betreft, dewettelijke rente voor consumententransacties gehanteerd. 
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijkeincassering van de vordering, zijn voor rekening van de Klant, ook voor zoverdeze kosten de rechterlijke procesvoering overtreffen. De buitengerechtelijkekosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag, met eenminimum van €250,-.

4. In afwijking vanhet bepaalde in lid 5 wordt bij de Klant die een Consument betreft, het‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ gehanteerd voor hetbepalen van de hoogte van de ontstane buitengerechtelijke kosten ten gevolgevan de incassering van de vordering.

5. It’s Possible heefthet recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eersteplaats in mindering van de kosten als bedoeld in de leden 3 en 4, vervolgens inmindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbarehoofdsommen die het langst openstaan. 
6. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag It's Possible zijn verplichtingenopschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aande zijde van de klant, zijn de vorderingen van It's Possible op de klantonmiddellijk opeisbaar. 
8. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomstdoor It's Possible, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijsaan It's Possible te betalen. 


Herroepingsrecht 
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagenzonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
- het product niet is gebruikt
- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt ofaangepast
- het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
- de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitaleinhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
- het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm vanvrijetijdsbesteding is
- het product geen los tijdschrift of losse krant is
- het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangenvan 1 bestelling
- zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
- zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaatafnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar makenvia info@itspossible.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulierdat via de website van It's Possible, https://itspossible.nl/, kan wordengedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaarmaken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan It's Possible, bij gebrekewaarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van It'sPossible indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- enretourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal It'sPossible deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op hetherroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consumenthet product tijdig aan It's Possible heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om denakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op teschorten.
Retentierecht 
1. It’s Possible is bevoegd de afgifte van bestelde zaken alsmede de teruggavevan zaken van de Klant die It’s Possible onder zich heeft, op te schortenindien en gedurende de periode dat de Klant de opeisbare vorderingen dievoortvloeien uit de contractuele relatie met It’s Possible niet of nietvolledig heeft voldaan, ook met betrekking tot vorderingen die geen verbandhouden met die goederen c.q. zaken. It’s Possible is niet aansprakelijk vooreventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hemuitgeoefende retentierecht.

2. Indien de Klant zes(6) maanden of langer in verzuim is met nakoming van zijn verplichtingen onderde overeenkomst, heeft It’s Possible het recht om namens en voor rekening enrisico van de Klant de bestelde zaken en/of andere zaken van de Klant tegen hethoogste bod te verkopen aan een derde, waarbij de koopsom wordt verrekend metde openstaande vordering(en) van It’s Possible op de Klant. Daarbij wordt eeneventuele vooruitbetaling of enige andere door de Klant gestelde zekerheid inacht genomen. It’s Possible zal het voornemen tot verkoop uiterlijk 4 weken voorafgaandaan de voorgenomen verkoopdatum schriftelijk mededelen aan de Klant.

3. In navolging vanhet voorgaande lid verleent de Klant aan It's Possible

hiermee eenonvoorwaardelijke volmacht tot verkoop van goederen c.q. zaken van de Klant aaneen derde.

4. De door de Klant inlid 3 verleende volmacht kan slechts door de Klant worden herroepen, indien envoor zover handhaving van de volmacht in de gegeven omstandigheden voor deKlant onredelijk bezwarend zou zijn. Herroeping van de volmacht dient te geschiedendoor toezending van een schriftelijke verklaring aan It’s Possible met daarbijaangehecht voldoende schriftelijke onderbouwing voor de stelling van de Klantdat handhaving van de volmacht onder de gegeven omstandigheden onredelijkbezwarend zou zijn. 
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om eenschuld aan It's Possible te verrekenen met een vordering op It's Possible. 

Eigendomsvoorbehoud
1. It’s Possible behoudt zich de eigendom van alle krachtens de Overeenkomstgeleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de Klant aan alzijn betalingsverplichtingen jegens It’s Possible heeft voldaan.

2. De in lid 1bedoelde betalingsverplichtingen bestaan bijvoorbeeld uit het betalen van dekoopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken of diensten, eventuelekosten, zoals verzend- of transportkosten, administratiekosten, declaraties vaningeschakelde derden en tevens vorderingen wegens toerekenbaar tekortschietenvan de Klant in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen vanschadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Zolang heteigendomsvoorbehoud geldt, is het de Klant verboden de betreffende zaken,anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, teverhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, in consignatie, op zicht of inpand te geven, of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of tedoen verwijderen of (anderszins) te bezwaren met een beperkt recht of in defeitelijke macht van een financier te brengen.

4. De Klant isverplicht It’s Possible direct schriftelijk te informeren indien derdenpretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop eeneigendomsvoorbehoud rust.

5. De Klant isverplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, tot het tijdstipwaarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens It’s Possible heeftvoldaan, zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van It’s Possible tebewaren.

6. De Klant dient zorgte dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, datde zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijnmeeverzekerd en zal It’s Possible op haar eerste verzoek inzage verlenen in deverzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

7. Indien de Klanthandelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of It’s Possible een beroepdoet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan It’s Possible en haar eventuelewerknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Klant te betreden ende onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en anderonverminderd het recht van It’s Possible op vergoeding van schade, gederfdewinst en rente en het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling,middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

8. Indien er sprake isvan beslaglegging op de zaken - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - ofindien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de Klant ditonverwijld aan It’s Possible te melden en de beslaglegger direct te informerendat de voertuigen c.q. zaken eigendom zijn van It’s Possible.

9. Zolang de eigendomvan de afgeleverde zaken niet op de Klant is overgegaan, mag deze de zaken nietverpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. 

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij It's Possible, tenzij partijen anders zijnovereengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegevenadres. 
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,heeft It's Possible het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat hetovereengekomen deel alsnog is voldaan. 
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolgdat de klant een verlate levering niet aan It's Possible kan tegenwerpen.

Levertijd
1. De door It's Possible opgegeven levertijden zijn indicatief en geven deklant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding,tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerteaan It's Possible door It's Possible schriftelijk dan wel elektronisch isbevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht opschadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden,tenzij It's Possible niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijnaangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de doorhem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover ietsanders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is,dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door deexpediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebrekewaarvan It's Possible niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventueleschade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hijeventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaandaan het vervoer te melden aan It's Possible, bij gebreke waarvan It'sPossible niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren enverzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschadeevenals diefstal:
- geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggendeovereenkomst
- zaken van It's Possible die bij de klant aanwezig zijn
- zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van It's Possible de polis van dezeverzekeringen ter inzage.

Bewaring 
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomenleveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voorde klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname vanproducten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie
Hoewel It's Possible zich inspant alle montage en/ofinstallatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoorgeen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of groveschuld.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijnaangegaan, bevat deze voor It’s zowel inspanningsverplichtingen alsresultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing opdefecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schadeontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product,nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaakvan het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die hetvoorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant ophet moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in demacht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van deklant in ontvangst neemt.

Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van deoriginele factuur
- het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nogaangehechte originele (prijs)kaartjes
- het product is nog niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maatgemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen nietworden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst 
1. It's Possible voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen enovereenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
2. It's Possible heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening(gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De kosten van het inschakelenvan deze derden komen voor rekening van de Klant. Iedere aansprakelijkheid vanIt's Possible voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Detoepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijkuitgesloten.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en naschriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot doorde klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat It's Possible tijdig kanbeginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat It's Possible tijdig kanbeginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiendeextra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijnvoor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm enop gewenste wijze beschikbaar aan It's Possible.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien dezevan derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst nietanders voortvloeit. 
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert It's Possible debetreffende bescheiden. 
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door It'sPossible redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheidenbeschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op,dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekeningvan de klant.

Duur van de overeenkomst 
1. De overeenkomst tussen It's Possible en de klant wordt aangegaan voor deduur van onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets andersvoortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze naafloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaaldetijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van eenopzegtermijn van  maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt metinachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst vanrechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing vanbepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fataletermijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant It'sPossible schriftelijk in gebreke stellen. 

Intellectueel eigendom 
1. It's Possible behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronderauteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) opalle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andereinformatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzijpartijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van It's Possible (laten) kopiëren, aanderden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding 
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van It'sPossible ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende It'sPossible waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijkis, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan It'sPossible schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voorinformatie:
- die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die lateropenbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van degeheimhoudingsplicht van de klant
- die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deonderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden overgeheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voorelke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete.
- is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
- is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling ofgerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vormvan schade. 
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doetgeen afbreuk aan de overige rechten van It's Possible waaronder zijn recht omnaast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart It's Possible tegen alle aanspraken van derden die verbandhouden met de door It's Possible geleverde producten en/of diensten. 

Klachten
1. De klant dient een door It's Possible geleverd product of verleende dienstzo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen deklant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient deklant It's Possible daarvan binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na leveringvan het betreffende product of voltooiing van de verleende dienst, op de hoogtete stellen. 
3. Consumenten dienen It's Possible uiterlijk binnen 2 maanden na constateringvan de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van detekortkoming, zodat It's Possible in staat is hierop adequaat te reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op eenovereenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er inieder geval niet toe leiden dat It's Possible gehouden kan worden om anderewerkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan It'sPossible.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling It'sPossible ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als It's Possible een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is iedervan hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grondvan die overeenkomst aan It's Possible verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid It's Possible
1. De aansprakelijkheid van It’s Possible voor schade als gevolg van eentekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daadof anderszins, is in beginsel uitgesloten met inachtneming van de volgendebepalingen.

2. Voor zovervoornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, is deaansprakelijkheid van It’s Possible in ieder geval beperkt tot het bedrag datop basis van de bedrijfsaansprakelijkheids- dan wel beroepsaansprakelijkheidsverzekeringvan It’s Possible wordt uitgekeerd. De door It’s Possible afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringbiedt een dekking van maximaal €2.500.000,- per aanspraak en maximaal€5.000.000 per verzekeringsjaar. Daarnaast is de schade op basis van de doorIt’s Possible afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt tot eenmaximum van €500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar. De Klantvrijwaart It’s Possible voor alle mogelijke schade die het bedrag van de maximaledekkingen van de bedrijfsaansprakelijkheids- dan wel beroepsaansprakelijkheidsverzekeringoverstijgt. It’s Possible zal op verzoek van de Klant inzage geven in de doorIt’s Possible afgesloten verzekeringspolis.

3. Indien deverzekeraar van It’s Possible, om welke reden dan ook, niet of niet volledigtot uitkering van de ontstane schade overgaat, zoals, doch niet uitsluitend,indien de desbetreffende verzekering geen dekking biedt, en/of eentoepasselijke verzekering ontbreekt of indien de vrijwaring in lid 2 geen standkan houden, zal de aansprakelijkheid per gebeurtenis (een reeks opeenvolgendegebeurtenissen geldt als één gebeurtenis), in ieder geval beperkt zijn tot devergoeding van uitsluitend directe schade van de Klant, en wel tot een maximumvan driemaal het honorarium voor de desbetreffende Overeenkomst/opdracht overhet laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot eenmaximum van driemaal het honorarium voor die betreffende eenmalige opdracht.

4. Onder directe schadewordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

▪ schade directtoegebracht aan stoffelijke zaken;

▪ redelijke enaantoonbare kosten om It’s Possible er toe te manen de Overeenkomst (weer)deugdelijk na te komen;

▪ redelijke kosten tervaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekkinghebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;

▪ redelijke enaantoonbare kosten die de Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking vande directe schade zoals hier bedoeld.

5. Deaansprakelijkheid van It’s Possible voor indirecte schade is geheeluitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directeschade is en in ieder geval, maar daartoe niet beperkt: alle gevolgschade,gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade doorbedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketing-doeleinden en/ofalle andere vormen van vermogensschade.

6. Alle in dit artikelbedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zoverde schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van It’s Possible.  is uitsluitend aansprakelijk voor enige schadedie de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet ofbewuste roekeloosheid.
7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de websiteof in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering enkunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van It's Possible vervalt in elkgeval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct ofindirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. Ieder van de partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijkeingang op te zeggen dan wel, voor zover de wet dat toelaat, met onmiddellijkeingang beëindigd c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat daartoe enigeingebrekestelling is vereist, in de volgende situaties:

a.        situaties, die met wederzijdseinstemming kunnen worden geaccepteerd;

b.        in geval van faillissement, surseance vanbetaling, toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of ondercuratelestelling van de andere partij;

c.        indien de ene partij, ondanksvoorafgaande schriftelijke waarschuwing, toerekenbaar blijft tekortschieten inde nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst, waaronderin het bijzonder begrepen maar niet beperkt tot: het herhaaldelijk in verzuimzijn ten aanzien van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

2. Indien eenOvereenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zullen de gemaakte kosten ende overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerdewerkzaamheden bij de Klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is vanondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van It’s Possible. 

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dateen tekortkoming van It's Possible in de nakoming van enige verplichting tenaanzien van de klant niet aan It's Possible kan worden toegerekend in een vande wil van It's Possible onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijnverplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderdof waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van It'sPossible kan worden verlangd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch nietuitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen,natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgersof andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- entelecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,epidemieën, pandemieën, uitbraken (zoals COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts,Gekke koeienziekte of andere ziektes), onvoorziene vervoersproblemen, slechteweersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor It's Possible 1 of meerverplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingenopgeschort totdat It's Possible er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeftgehuurd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijkna deze 30 kalenderdagen schriftelijk op te zeggen. Voor zover It’s Possibleten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit deOvereenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen enaan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waardetoekomt, is It’s Possible gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nate komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur tevoldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 
5. It's Possible is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoedingverschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enigvoordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan hetnodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijentijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. It’s Possible is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaardeneenzijdig te wijzigen. Indien It’s Possible besluit haar algemene voorwaardente wijzigen, zal zij de Klant hieromtrent informeren. De gewijzigde algemenevoorwaarden treden gelijktijdig in werking met de bekendmaking door It’sPossible aan de Klant. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaandeOvereenkomsten.

2. Indien de wijzigingde aard en inhoud van de Overeenkomst ingrijpend wijzigt, heeft de Klant dieeen Consument is, het recht om uiterlijk binnen 14 dagen na bekendmaking doorIt’s Possible, de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Klant, die een Consumentis, binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijzigingen geen gebruik maakt vanhaar ontbindingsbevoegdheid c.q. de Overeenkomst (stilzwijgend) voortzet, wordtzij geacht de wijzigingen in de algemene voorwaarden onherroepelijk te hebbenaanvaard. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan tevullen. 

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen nietaan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemmingvan It's Possible. 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoalsbedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietigof vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van dezevoorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangendoor een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat It's Possible bijhet opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandsrecht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar It's Possible is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen vaneventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend andersvoorschrijft.

3. De Consument issteeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijkbevoegde rechter, mits hij deze keuze binnen één maand – nadat It’s Possibleschriftelijk aan de Consument heeft medegedeeld het geschil te willenvoorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats – aan It’s Possibleschriftelijk kenbaar maakt.   

Opgesteld op 09 oktober 2023.